Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Identiteit van de ondernemer

Naam ondernemer: Zardie

Handelend onder de naam/namen: Zardie

Vestigingsadres: Hazepad 10, 5721DC Asten.
Bezoekadres: http://www.Zardie.nl/contact
Telefoonnummer: +31 631498390
Bereikbaarheid: Van maandag t/m vrijdag vanaf 09.00 uur tot 18.00 uur.
E-mailadres: info@zardie.nl
KvK-nummer: 85313130
Btw-nummer: NL004077321B60

Artikel 2 – Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.

Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Deze staat op de site in de footer en wordt getoond voor het afrekenen. Indien de consument niet in staat is om de algemene voorwaarde te vinden kan op verzoek van de consument de algemene voorwaarden altijd kosteloos worden toegestuurd.

Artikel 3 – Het aanbod

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder bepaalde voorwaarden geschiedt, wordt dit altijd nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als Zardie gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

Artikel 4 – De overeenkomst

De overeenkomst komt, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen, meesturen:

het bezoekadres van Zardie waar de consument met klachten terecht kan;

de voorwaarden en manier waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken;

indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.

de prijs incl. alle belastingen van het product of dienst; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling en aflevering;

Artikel 5 – Herroepingsrecht

Bij producten:

De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product zonder speciale aanpassingen* gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De tijd gaat in op het moment wanneer de track & trace code aangeeft dat het pakket is afgeleverd bij de consument.

*zie artikel 9

Bij maatwerk:

Artikel 6 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product alleen gebruiken om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen.

De consument is aansprakelijk voor waardevermindering van het product als hij verder gaat dan toegestaan is in lid 1.

Artikel 7 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

Binnen 14 dagen, vanaf de dag van ontvangst van het pakketje, zendt de consument het product terug. De consument dient het product in originele staat met alle geleverde toebehoren, indien mogelijk in originele verpakking terug te sturen.

De consument draagt de rechtstreekse retourkosten van het product. Als de ondernemer niet heeft vermeld dat de consument deze kosten zelf moet betalen of als de ondernemer aangeeft de kosten te betalen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te betalen.

Artikel 8 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele verzendkosten die in rekening waren gebracht voor het versturen van het product. De ondernemer maakt binnen 14 dagen na ontvangst van het retourpakket het geld terug over. Voor de terugbetaling wordt hetzelfde betaalmiddel gebruikt als dat de consument heeft gekozen bij het betalen. Heeft de consument gekozen voor een duurdere methode van levering dan de standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten niet te vergoeden.

Artikel 9 – Uitsluiting herroepingsrecht

De consument heeft geen recht op het herroepingsrecht wanneer er een product speciaal voor die persoon is gemaakt. Dit geldt voor het korter/langer maken of innemen/uitleggen van een besteld product. Ook geldt dit voor een opmaat gemaakt kledingstuk.

Artikel 10 – De prijs

De genoemde prijzen op http://www.zardie.nl zijn inclusief btw. Veranderingen van prijzen kunnen niet met terugwerkende kracht worden toegepast.

Artikel 11 – Levering en uitvoering

De levertijd van een product staat altijd aangegeven bij het product of dienst.

Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten ligt bij de ondernemer tot het moment van bezorging bij het afgesproken adres. Vanaf het moment van bezorging ligt de verantwoordelijkheid bij de consument. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.

Artikel 12 – Betaling

Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dient de consument de betaling te voldoen. Bij verkoop van producten mag de consument in de algemene voorwaarde nooit verplicht worden tot meer dan 50% vooruitbetaling. Wanneer de consument de vooruitbetaling heeft gedaan en het product heeft ontvangen is hij verplicht het resterende bedrag te betalen binnen 14 dagen na ontvangst van het product.

Indien de consument niet betaalt binnen de aangegeven tijd, nadat de ondernemer hem heeft gewezen op de te late betaling en hij een termijn van 14 dagen heeft gehad om alsnog aan zijn betalingsplicht te voldoen, heeft de ondernemer recht op het verschuldigde bedrag verhoogd de wettelijke rente en de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten.

Artikel 13 – Klachtenregeling

Ingediende klachten worden binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht beantwoord. Als een klacht meer verwerkingstijd nodig heeft wordt binnen 14 dagen contact opgenomen met een bericht van ontvangst en datum van uitvoerig antwoord op de klacht.

De ondernemer heeft in ieder geval 4 weken de tijd om een klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 14 – Geschillen

Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 15 – Branchegarantie

Afwijkende bepalingen van deze algemene voorwaarden mogen niet ten nadele van de consument zijn. De bepalingen dienen altijd schriftelijk vastgelegd te worden, op een manier zodat de consument ze op een toegankelijke manier aan kan.

Winkelwagen
×